Spaar maar veel water. Als Jezus langskomt maakt Hij er veel wijn van.

Bouwen in Gods Koninkrijk, dat is waar het om draait in de visiebijeenkomst die georganiseerd was door NET Foundation. Deze bijeenkomst, die al in maart gehouden zou worden, was meerdere keren uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. In de mooie Victorkerk in Apeldoorn was er ruimte voor ontmoeting tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers.

Levende stenen

Directeur Raymond Warnaar opende de avond met 1 Petrus 2, waarin Petrus spreekt over de levende Steen die als hoeksteen, als fundament neergelegd is, Jezus Christus. Wij worden als levende stenen gebruikt om ingevoegd te worden in dit geestelijk huis. We bouwen op een stevig Fundament. De Victorkerk waar we zitten is gebouwd met bakstenen die allemaal fabrieksmatig gevormd zijn. Maar het beeld dat 1 Petrus 2 oproept is een beeld van natuurstenen die allemaal een andere vorm hebben, waarbij goed gekeken moet worden, hoe ze op elkaar passen.

De doelgroep: voorgangers

Dr. Jan van Doleweerd, docent Godsdienst aan de Driestar Hogeschool en (associate) lector voor het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs, leidde de bezinning met het oog op onze doelgroep, de voorgangers. Drie vragen stonden centraal:

  • Hoe zie je de doelgroep? Zien we hen als evangelisatieobject? Zien we hen als mensen die veel van ons kunnen leren? Staan we theologisch gezien boven hen? Komen wij hen wat brengen of kunnen we ook leren van hen? In hoeverre is er sprake van gelijkwaardigheid?
  • Is je beeld waar en compleet? Hierbij reflecteerden we op ons eigen beeld. Heeft ons beeld bijstelling nodig? Zo ja, waar en hoe?
  • Waar zien we nieuwe kansen qua beleid, doelstelling en aanpak? Het gaat er niet alleen om wat we willen zeggen, maar ook hoe we de dingen zeggen. Hoe zetten we bijvoorbeeld pastoraat in? Wij kunnen niet onze eigen pastorale praktijk als een raster gebruiken en implementeren op het veld. Het pastoraat moet contextgericht zijn. Pastoraat is het hart van het geloof. De contacten die we hebben met christenen op andere plaatsen in de wereld helpen je eigen blinde vlekken te ontdekken en je opmerkzaam te maken op zaken in het Evangelie die je onderwaardeert.

De doelgroep: donoren

Na een gezamenlijke maaltijd heeft Henk Kievit (docent Nijenrode) met ons nagedacht over een andere doelgroep, onze donoren. Hij begon zijn bijdrage met een persoonlijke ervaring. In de Harz woonde hij een kerkdienst bij, waarin het ook ging over het geestelijke huis uit 1 Petrus 2. De voorganger legde de nadruk op het feit dat we niet als Siegelsteine moeten worden ingemetseld, maar als Natursteine. Wij moeten niet van alle mensen een eenheidsprodukt maken. De Geest werkt met mensen met verschillende karakters. Ook binnen fondsenwerving hebben we te maken met verschillende mensen. Het is van belang daar rekening mee te houden. Niemand geeft zonder bijbedoeling. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen iets in zich heeft van een wereldverbeteraar. Mensen willen waardering. Ook voor hun giften. Men wil erbij horen. Soms wil men het eigen geweten sussen, het zogenaamde aflaatprincipe. Men is op zoek naar zingeving. Iedere donor heeft een eigen aanpak nodig, die aansluit bij zijn specifieke behoefte.

Niets wat het lijkt, is wat het schijnt

‘Niets wat het lijkt, is wat het schijnt’. Om dit te illustreren gaf Henk ons de opdracht om twintig associaties op te schrijven m.b.t. relatiegericht fondsenwerven. Daarna werden de opgeschreven associaties vergeleken met die van de groepsgenoten. Het bleek dat nagenoeg niemand dezelfde associaties had opgeschreven. Dit inzicht is nodig om donoren ieder op z’n eigen manier te benaderen. Vraag naar de behoeften van de donor. Maar vraag je ook af of de donor bij ons hoort.

Intussen moeten wij doen wat onze hand vindt om te doen. Dat betekent kennis vergaren, kennis delen, cursussen maken en geven. Henk sloot zijn bijdrage af met de bruiloft in Kana: De watervaten zaten vol water, maar Jezus maakte er wijn van. Laten we zorgen dat onze watervaten vol water, vol kennis, zijn. Laten we zorgen dat er veel water inzit. Als Jezus langskomt zal het vele water veranderd worden in veel wijn.

Afscheid

Aan het einde van de bijeenkomst is afscheid genomen van Henk Kievit als bestuurslid. Zijn plaats wordt ingenomen door Bart Bolier. Gert Nieuwenhuis heeft om gezondheidsredenen aangegeven, na gestopt te zijn als bestuurslid, nu ook te stoppen als vrijwilliger.

 

 

 

De avond werd beëindigd door de voorzitter van het bestuur, ds. Laurens den Butter, die vanuit de Efeze-brief nog kort met ons nadacht over het geestelijk huis, waarna we zongen ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet.’

DONEER