Het online NET Curriculum bestaat uit een negental cursussen die van groot belang zijn voor voorgangers, evangelisten en andere mensen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben. Cursusthema’s zijn:

1. Geroepen door God: Over de roeping tot het ambt en de orde des heils
2. Gods Woord: Over het Oude en Nieuwe Testament
3. Onderwijzen en preken: Vanuit de Bijbel onderwijs geven en preken
4. Levensheiliging: Leven als christen, persoonlijk en in de maatschappij (diaconaat)
5. Pastoraat: Pastorale zorg geven
6. Dienend leiderschap: Leiding geven als een dienst-knecht, en dat leren aan anderen
7. Zending en evangelisatie: Hoe het evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent

Elke cursus bestaat uit: leesteksten, video’s, discussiefora, opdrachten, handleiding voor de trainers.