Geroepen om te verkondigen

De diepste drijfveren van het werk van NET Foundation komen op uit de woorden van de Heere Jezus aan Zijn discipelen, om het Koninkrijk van God wereldwijd te verkondigen en alle volken te onderwijzen. Dit vond daadwerkelijk plaats na de uitstorting van de Heilige Geest. Vandaag weten wereldwijd tienduizenden (leken)voorgangers en evangelisten zich geroepen om in navolging van de apostelen, de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. De overgrote meerderheid van deze mensen heeft hiervoor echter onvoldoende Bijbelse en praktische toerusting ontvangen. Hierdoor staan veel predikers – vaak onbewust en ongewild – open voor onjuiste Bijbelse opvattingen over het karakter en de doorwerking van het Evangelie in levens van mensen en lokale gemeenschappen. Vooral allerlei afgeleide vormen van het zogenaamde welvaartsevangelie hebben een schadelijke invloed op de verkondiging en verspreiding van het Evangelie.

 

Onze visie en missie

NET Foundation wil in samenwerking met lokale Bijbelgetrouwe gemeenten en opleidingsinstituten deze eenvoudige voorgangers de benodigde kennis, vaardigheden en begeleiding aan te reiken, zodat zij het werk als voorganger of evangelist in getrouwheid en bekwaamheid kunnen verrichten (2 Timotheüs 2: 2). Ons verlangen is dat de lokale voorganger of kerkleider vanuit zijn roeping en bediening, vrucht op het werk zal zien in de lokale kerk en gemeenschap en weerbaarder is tegen verkeerde invloeden van buitenaf. Onze missie is het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat zij naast het bezit van Bijbelse en theologische kennis, ook vanuit een innerlijke overtuiging en met praktische vaardigheden in staat zijn om met ‘hoofd, hart en handen’ hun werk te verrichten. Om dit mogelijk te maken wil NET Foundation zoveel mogelijk aansluiten bij de context van zijn doelgroep en gebruik maken van de inzet van lokale medewerkers en partnerscholen.

Meer weten over onze visie en strategie? Zie dit beleidsdocument.

Onze identiteit en kernwaarden

NET Foundation wil haar missie en doel nastreven vanuit Bijbels perspectief. Dit houdt in dat NET de Schrift als het onfeilbaar Woord van God beschouwt. NET Foundation wil daarbij staan in de lijn van de Vroege Kerk, de Reformatie zoals onder andere is verwoord in de Westminster Belijdenis en de Drie Formulieren van Enigheid.

Belangrijke kernwaarden voor het werk van NET Foundation zijn:
– Afhankelijkheid van de Heilige Geest door middel van het Woord en het gebed.
– Sola fide, sola gratia, sola Scriptura, solus Christus, soli Deo gloria.
– Samenwerken met lokale betrouwbare partners en medewerkers op basis van wederkerigheid.
– Inspireren van christenen in onze achterban om betrokken te zijn bij Gods Koninkrijk wereldwijd.

De samenstelling van het NET bestuur is als volgt: ds. Laurens den Butter (voorzitter), drs. Rens Rottier (tweede voorzitter), drs. Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), drs. Rik van Groningen (penningmeester), ds. S. Middelkoop, prof. dr. Mart-Jan Paul en dhr. Bart Bolier.

 

Onze mensen

Op ons kantoor in Apeldoorn (en online op afstand) werken we met een groep van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers.

Edgar Baldeón, Henriëtte Giesberts, Wilfred van der Kooij, Jacob Karels, Elise Lichtenberg, Fabricio Medina, Gerard Middelkoop, Arjan van den Noort, Ad de Pater, Rina van Pelt, Hanny Roeleveld, Adriaan Verwijs, Raymond Warnaar, Monique van der Werf, Corien de Wit.

We werken vanuit drie pijlers:

Studiecentra

NET Foundation rust voorgangers toe. Online en via lokale trainingen. Hiervoor zijn er zeven […]

Lees meer

Online Toerusting

Veel christenen verlangen ernaar om in hun eigen gemeente of omgeving met anderen de […]

Lees meer

Bijbelscholen

NET Foundation ondersteunt wereldwijd lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen bij de invoering van afstandsonderwijs. […]

Lees meer