In de zendingsgemeente El Amparo (de Toevlucht) is Jorge Chancay bevestigd als eerste zendingspredikant van ZGG in Ecuador. Jan van Doleweerd en Raymond Warnaar waren hier als eerste zendingswerkers actief. Na enkele jaren in deze gemeente in Guayaquil gepreekt te hebben, is hij in februari 2022 bevestigd als predikant. De bevestigingsdienst ziet Jorge als een sleutelmoment. Toen de Bijbel boven zijn hoofd werd gehouden, wist hij dat hij onder het gezag van dit Woord zou gaan preken.

‘Dat wil niet zeggen dat het vroeger niet zo was, maar toch laat het moment van mijn bevestiging me dat verschil inzien. Ik voel meer autoriteit als ik preek en ik heb ook het gevoel dat het publiek het woord vanuit een ander perspectief ontvangt, er is meer impact.’

‘Iemand zei: het Woord en jij, jij en het Woord, moeten één worden. De psalmist zegt: “Uw woord heb ik in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” De beste manier om te prediken is onder het gezag van het Woord, omdat het blijvend is, het is zeker en betrouwbaar. Het is sterker dan menselijke leringen. Daarom heeft de Heere dienaren geroepen die bereid zijn Zijn naam bekend te maken aan alle naties om Hem eer te geven wanneer anderen aan Zijn voeten komen.

Laten wij een licht zijn voor de heidenen door het woord uit te dragen, zoals Handelingen 13:47 zegt.

De Bijbel staat als een rots! Dit geldt voor allen die op enigerlei wijze werkzaam zijn op de velden van de Heere. Maar het geldt ook voor dienaren die ontmoedigd zijn: Het woord van de Heere’ houdt eeuwig stand.’