NET Foundation werkt in relatief veilige gebieden. Toch komen we in Eurazië christenen tegen die te maken hebben met allerlei beproevingen en die in sommige gevallen ook vervolgd worden. Ook voor hen willen we er zijn. Juist deze mensen hebben bemoedigingen en onderwijs nodig van medechristenen. We zien hoe moeilijk het voor deze mensen is dat ze beknot worden in hun vrijheid. Met name jongeren hebben daar moeite mee, volgens Aze*. Velen trekken weg naar buurlanden. Het leven in christelijke getto’s is moeilijk, omdat er weinig mogelijkheden voor hen zijn om zich te ontplooien. Natuurlijk is het fijn dat er onderling veel goede contacten zijn en er wederzijds vertrouwen is in elkaar, maar voor jongeren is er weinig economisch perspectief. Wie blijft, kiest voor een leven in armoede en buigen onder de grillen van een niet-christelijke werkgever. Toch zijn er die blijven, om zo het Evangelie te delen met hun landgenoten. 

We vroegen Aze of hij ondanks alles toch merkt dat er een levend geloof is onder christenen in zijn land. Aze: ‘Natuurlijk zien we het geloof in hen. Kijk maar naar hun leven. Het is gemakkelijk om je geloof te verloochenen en de beloofde voordelen te krijgen die ons worden aangeboden. Toch kiezen mensen ervoor om te leven op een laag (financieel) level en trouw te blijven aan God. Met name jongeren hebben vaak te maken met verleidingen om werk te accepteren dat hen aangeboden wordt, wanneer ze hun geloof verloochenen. In het bijzonder christelijke verpleegkundigen krijgen regelmatig te maken met dit soort aanbiedingen.’ 

‘Zelf was is bijvoorbeeld werkzaam als assistent-toezichthouder in een fabriek. Omdat ik christen was, kreeg ik geen promotie. Vijf jaar lang heb ik hier gewerkt. Toen ben ik naar een ander bedrijf gegaan, maar ook daar was de houding naar christenen toe hetzelfde. Zelfs in kranten staan advertenties voor schoonmaakwerk en veegwerkzaamheden, waar specifiek bij wordt gezegd dat dit werk alleen voor christenen is. Ondanks dat christenen geconfronteerd worden met discriminatie en genegeerd worden, blijven ze trouw aan God. Deze houding zorgt ervoor dat er een goed getuigenis van hen uitgaat. Hun volharding en eerlijkheid wordt opgemerkt. Ook bidden ze voor hen die hen kwaad doen.’

Met welke beproevingen en verzoekingen hebben christenen nog meer te maken? En zie je ook dat ze die overwinnen?

Aze: ‘Ik houd van Jakobus 1 vers 2 en 3: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.” Ik zie zelf een verschil tussen beproevingen en verzoekingen. Verzoekingen komen bij satan vandaan. We hebben wel degelijk met verzoekingen te maken, maar het is niet God Die ons verzoekt. God beproeft ons wel. Zo hebben we te maken met vervolgingen, we worden genegeerd, gediscrimineerd en zelfs gevangen gezet vanwege ons geloof. Of wanneer we banen krijgen onder ons niveau en wanneer er gedreigd wordt met ontslag. Ook is er veel sprake van pesterijen en mishandelingen op het werk. Christelijke meisjes krijgen vaak een baan als schoonmaker, veger of afwasser en worden tijdens hun werk mishandeld of misbruikt.’

‘Deze beproevingen hebben vaak depressies, angst, jaloezie en onzekerheid tot gevolg. Juist dan zijn deze meisjes gevoelig voor de verzoekingen van de satan. Ze krijgen een goede baan aangeboden, een aardige man, een mooi huis in ruil voor misbruik. Toch zien we hoe velen van hen staande blijven door Gods genade. Ik moet denken aan een jonge vrouw die een aantal jaar geleden opgepakt is voor “godslastering”. Zij kreeg te maken met allerlei verzoekingen en rechtzaken. Er werd haar van alles beloofd. Toch ging ze daar niet op in. Zij koos liever voor de dood dan voor een leven, waarbij ze Christus zou verloochenen. In haar cel bad ze dagelijks tot God. Tegen alle verwachtingen in werd ze na jaren vrijgesproken. God zegende haar vanwege haar trouw aan Hem. Hij zorgde voor haar in de tijd dat ze gevangen zat.’

‘God sliep niet toen Esther koningin was. Hij zag Zijn knecht Daniël, toen hij tussen de leeuwen zat. En ook Petrus en Paulus zag hij in de gevangenis. Hij gaf hen kracht en was bij hen. Zo zorgt Hij ook voor ons in onze moeilijkheden en zegent Hij ons wanneer we ons aan Hem toevertrouwen. Wij mogen Hem prijzen net als Paulus in Efeze 3: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Hoe zijn christenen elkaar tot steun?

‘We bidden voor elkaar, we ondersteunen de ander in de beproevingen en waar mogelijk helpen we elkaar ook financieel. Het is mijn hoop en verlangen dat gevluchte broeders en zusters, die in het buitenland gesetteld zijn, hun ondersteuning kunnen bieden. Dan gaat het er niet om dat ze hun vis geven, maar dat ze leren hoe vis te vangen, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden en hun kinderen naar goede scholen kunnen sturen. Een land – en zeker ook de kerk – waar geen kennis is, gaat ten onder. We zien wel dat mensen die familie in het buitenland hebben, bevoorrecht zijn, omdat zij financieel geholpen worden. Mensen die dat niet hebben, lijden onder de oplopende inflatie.’

Wat kunnen christenen in Nederland van jullie leren? Heb je een boodschap voor ons?

‘Ik wil jullie aanmoedigen om trouw te blijven aan de Heere. Wij hebben onze beproevingen en verzoekingen. Jullie hebben te maken met andere beproevingen en verzoekingen. Tijden van rust en voorspoed zijn niet altijd de beste tijden. Vaak trekt dit af van God en het dienen van Hem. Bid voor het lichaam van Christus, voor hen die hulp en bemoediging nodig hebben. God zal waarschijnlijk niet tegen de meesten van u zeggen: “Ga naar Ninevé”, maar God vraagt wel van u om te kijken naar de broeders en zusters wereldwijd die het moeilijk hebben. Ze hebben uw gebeden, liefde en steun nodig, om de onbereikten te bereiken. Dit kunnen ze niet alleen. Daar hebben ze u bij nodig. Zo kunt u indirect bijdragen aan de opdracht van Christus om het Evangelie overal in de wereld te verkondigen. Iets waar NET Foundation ook mee bezig is: toerusten van voorgangers om het Evangelie te kunnen brengen, ook bij de onbereikten. Het is uw keus om God hierin te gehoorzamen, of om uw eigen verlangens na te streven. Misschien vindt u het moeilijk om hier de juiste invulling aan te geven.  Ik wil u vragen, om voor ons te bidden en naast ons te staan in alle beproevingen die op ons pad komen, om zo samen te bouwen aan het lichaam van Christus.’

Heb je ook een bemoediging voor de lezers van dit artikel?

‘Ja, die heb ik zeker. Ik zou jullie willen bemoedigen met de wetenschap dat er na dit aardse leven een eeuwig leven wacht. Gebruik dit korte aardse leven, om je voor te bereiden op de eeuwigheid die wacht. U kunt deel uitmaken van Gods plan om de wereld te redden. Misschien heb je al een half leven verspild. Geef dan de rest van uw leven aan God. Gebruik je talenten, je gaven, je zegeningen, je tijd en je geld voor Zijn doel. God heeft u gezegend om voor anderen tot een zegen te zijn. Bouw mee aan het Koninkrijk van God. Zaai het zaad van het Evangelie en u zult de zegeningen zien. Onderzoek uzelf hoe u tot zegen kunt zijn voor de ander.’

Hoe zie je de toekomst van je land? Is er hoop voor de toekomst? 

Ik bid dat er velen Jezus Christus mogen leren kennen. We zien hoe de intolerantie dag bij dag toeneemt en dat moslims steeds fanatieker worden tegen christenen, maar God gaat door met Zijn werk. Ik ben er van overtuigd dat velen Jezus Christus zullen omhelzen als hun Heere en Heiland. Ik zeg het Paulus na: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.”’ (Fil. 1:21)

Helpt u financieel?

*Vanwege veiligheidsredenen niet zijn werkelijke naam.